Ostatnia aktualizacja
11.04.2024 17:26

Osób online: 1

stat4uRekrutacja 2023/2024

NABÓR DO PRZEDSZKOLI - ważne informacje

Szanowni Państwo – rodzice dzieci w wieku przedszkolnym !


Dnia 20 lutego 2023 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Wolsztyn do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na jej terenie, na rok szkolny 2023/2024. Nabór odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego. Podczas rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego będą brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe wynikające z przepisu art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), takie jak:

    1. wielodzietność rodziny kandydata;
    2. niepełnosprawność kandydata;
    3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
    4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
    5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
    6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
    7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą nr XVI/169/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2019 r., takie jak:

1) miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły, w którym przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej pierwszego wyboru ma swoja siedzibę – 16 pkt;

2) pozostawanie obojga rodziców kandydata lub rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 16 pkt;    

3) pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 8 pkt;        

4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – 5 pkt;    

5) uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata, do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego w danej szkole w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – 5 pkt.

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej są odpowiednio:

1) oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata (we wniosku);        

2.3) zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym;

4) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru;

5) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego w danej szkole.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn na rok szkolny 2023/2024 zostały określone w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 24.2023 Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 stycznia 2023 roku.

 

 zasady_naboru_2023-2024.pdf

uchwala_xvi_169_2019_kryteria.pdf

zarzadzenie-dyrektora-regulamin-naboru.pdf

regulamin-naboru.pdf

Przedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 Wolsztyn

Kliknij aby powiększyć


www.p3wolsztyn.pl 2012 - 2024. "Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"